HearClear©

P R E M I U M  P L U S

HOORTOESTELBATTERIJEN

HearClear Battery © | KLIJNtrading © | 2004-2011  Alle rechten voorbehouden | Copyright | Privacybeleid  | Disclaimer| Leveringsvoorwaarden

HearClear.nl | HearClear.be | HearClear.eu

LEVERINGSVOORWAARDEN.
Algemene Voorwaarden
U kunt de onderstaande Algemene Voorwaarden ook afdrukken of opslaan door hier te clicken voor de pdf-versie

ALGEMENE VOORWAARDEN - KLIJNTRADING e/o HOORBATTERIJEN.NL
Per 1 januari 2008
1. Algemeen / Definities

KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl: HOORbatterijen.nl is een onderdeel van KLIJNTRADING. Postadres: Postbus 43082, 3540 AB Utrecht. Telefax: 030-6585029. E-mail: info@hoorbatterijen.nl Statutairadres: t Zand 10, 3544 NC Utrecht. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30235128 (KvK Midden-Nederland).
Klant: Iedere consument of rechtspersoon die een product- of serviceofferte van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl schriftelijk of mondeling aanvaardt of wiens bestelling voor producten of service door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl wordt aanvaard.
Product / Producten: het product en/of de dienst c.q. de producten en/of diensten die door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl worden verkocht c.q. worden geleverd.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl en op alle (met afnemersvan producten van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl) gesloten overeenkomsten. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.hoorbatterijen.nl. U deze Voorwaarden tevens hier downloaden.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het tot standkomen van een overeenkomst met KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.6 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl heeft te allen tijden het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen, productconformiteit, bestellingen, overeenkomsten
3.1.1 Alle uitingen van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl op de website, in advertenties, in catalogi, in brochures, in prijslijsten, op afbeeldingen e.d. kunnen niet beschouwd worden als een aanbieding van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, maar slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.1.2 Getoonde monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is niet aansprakelijk voor welke afwijking dan ook.
3.1.3 Indien KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl wijzigingen en/of aanvullingen aanbrengt aan de productspecificaties van haar producten, ingevolge de technische ontwikkelingen van de producten of economische standaarden, dan zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl trachten te waarborgen dat de producten een gelijke functionaliteit en prestatie bezitten als voor dat de gewijzigde specificatie werd ingevoerd.
3.2 Alle aanbiedingen van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zijn vrijblijvend en slechts bindend voor KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl.
3.3 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.4 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers, aantallen te bestellen producten en indien reeds toegewezen uw klantnummer), per fax, per e-mail of via website(s) van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl worden geplaatst.
3.5 Indien in een voorkomend geval een product wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie, verklaart u door een dergelijk product te bestellen, dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
3.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is gerechtigd gemotiveerd of zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.7 In het geval van een bestelling van vijftig (50) euro of meer of in ieder ander geval waarin KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl het nodig acht, kan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in verwerking te nemen.
3.8 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald product om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar product te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
3.9 De overeenkomst tussen KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl en de klant komt tot stand op het moment nadat de klant een bestelling volgens artikel 3.4 heeft geplaatst , de betalingsmethode is verwerkt en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl de bestelling heeft bevestigd. De bestellingen wordt middels een ontvangstbevestiging per e-mail, per fax of per post bevestigd.
3.10 Nadat KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen, zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl ontvangstbevestiging onmiddellijk naar het e-mail adres, fax adres of woon/leveradres van de klant versturen, tenzij van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met je zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien bank- of girosaldo van de klant gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het/de door de klant bestelde product/producten te betalen.

3.11 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl

3.12 De administratie van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl verrichtte leveringen. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
4. Prijzen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en inclusief handlings- en verzendkosten binnen Nederland, doch exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 De prijzen op de websites van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.
4.3 De op de website en in advertenties of in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4.4 De op de website aangegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen die gelden voor de producten in verkooppunten van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl.
4.5 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
4.6 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl worden gecorrigeerd.
4.7 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in artikel 4.2.
4.8 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in gevolge een wettelijk voorschrift zoals bijvoorbeeld in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen zoals bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen door te berekenen. Indien KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl de aankoopprijs van het Product dient te verhogen ingevolge genoemde wettelijke voorschriften of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen.
4.9 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl. De klant dient in dat geval de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl te melden.
5. Betalingen
5.1 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl neemt een bestelling alleen in behandeling nadat het volledig verschuldigde factuurbedrag door de klant is voldaan.
5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.
5.4 Indien voorzien is in een betalingsmogelijkheid middels automatische incasso en de klant daarvoor kiest en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of postgiro rekening van de klant de aankoopprijs van de bestelling niet kan incasseren, dan is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de bank van de klant cq. BankGiroCentrale te plaatsen. Indien hierdoor extra kosten ontstaan, zullen deze per extra incasso worden doorberekend. De kosten van een extra incasso bedragen twee (2) euro en vijftig (50) eurocent per keer. Indien het na drie (3) incasso pogingen nog steeds niet mogelijk is om het bedrag te incasseren, gaat artikel 5.8 in werking.
5.5 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zich het recht voor een door de klant voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.6 Verrekening met vorderingen op KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.7 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl.
5.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl bent u een bedrag van vijfentwintig (25) euro aan administratiekosten verschuldigd en indien KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn met een minimum van honderd (100) euro, onverminderd de bevoegdheid van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. KLIJNTRADING e/o HOORbaterijen.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.
6. Levering en levertijd
6.1 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl besteedt het thuisbezorgen normaal gesproken uit aan TPG Post. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl blijft vrij om hiervan af te wijken en is vrij in de bepaling van de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
6.2 Levering door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl anders is aangegeven. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl uiterlijk binnen 1 maand na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om tot het moment van levering, zonder kosten te annuleren. Bij deelleveringen geldt dit alleen voor het gedeelte van de bestelling dat niet geleverd is.
6.3 De betalingen die de klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 6.2 van deze Voorwaarden door de klant wordt ontbonden, zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl binnen dertig (30) dagen nadat zij de in artikel 6.2 genoemde verklaring van de klant heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen, mits het rekeningnummer van de klant bekend is bij KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
6.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
6.5 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over, behouders de aansprakelijkheid die wettelijk niet door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl kan worden uitgesloten.
6.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de producten te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl aangevuld of opnieuw gedaan.
6.7 Bestellingen worden gratis bezorgd in Nederland, er zijn dan geen verzendkosten. Bij betaling onder rembours wordt dertien (13) euro in rekening gebracht. Bij verzending buiten Nederland naar landen binnen de EU geldt een bijdrage in de verzendkosten van vijf (5) euro per bestelling. Bij verzending buiten de EU geldt een bijdrage in de verzendkosten van tien (10) euro per bestelling.
6.8 De klant kan de bij KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl aangegeven wordt.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde producten blijven eigendom van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de klant over.
7.2 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de producten die het eigendom van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zijn gebleven terug te (laten) nemen.
7.3 Indien de klant producten wijzigt of aanpast, in zoverre dit is toegestaan onder deze voorwaarden, zal dit als een door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gemaakte wijziging of aanpassing worden aangemerkt en houdt de klant deze voor KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl als eigenaar, totdat aan de verplichtingen genoemd onder 7.1 is voldaan.
7.4 Klant zal elke derde die beslag legt of enig ander recht pretendeert te hebben met betrekking to zaken als bedoeld in artikel 7.3, op de hoogte stellen van de rechten die KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl heeft met betrekking tot deze zaken.
7.5 Zolang de klant niet aan de verplichtingen als genoemd onder artikel 7.1 heeft voldaan, is klant niet gerechtigd de producten aan derden te (doen) verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderzins ten behoeve van derden te bezwaren, anders dan nodig voor normale bedrijfsuitvoering.
7.6 Indien de klant in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als genoemd onder artikel 7.1, is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf, voor rekening van de klant terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant verleent KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl reeds nu voor als dan onherroepelijk machtiging om daartoe bij of voor de klant in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
8. Intellectuele en industiële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke mogelijk rusten op de door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
9. Afkoelingsperiode, retourrecht
9.1 Zichttermijn - De afnemer heeft het recht door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl geleverde producten binnen veertien (14) dagen na ontvangst te retourneren in indien mogelijk de originele verpakking, en de overeenkomst met KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl te ontbinden onder toezending van de originele aankoopfactuur. U dient zelf een kopie te maken van de factuur en deze te bewaren voor uw eigen administratie.

9.2 Wanneer de door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl afgeleverde producten niet binnen de "zichttermijn" van artikel 9.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
9.3 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl te melden. De klant dient het product onmiddellijk terug te sturen naar KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.

9.4 De betalingen (met uitzondering van de verzend- en verpakkingskosten) die de klant heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl ingevolge artikel 9.1 en 9.3 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl binnen dertig (30) dagen nadat KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

9.5 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
9.7 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
- producten waarvan de originele fabrieksverpakking beschadigd is of beschreven;
- producten die incompleet zijn, gebruikt of beschadigd;
- audio- en videocassettes;
- batterijen en accu´s waarbij de verpakking is geopend;
- batterijen en accu´s waarbij de THT datum c.q. de BEST BEFORE datum c.q. een door de fabrikant als zodanig bedoelde datum is verstreken;
- producten, anders dan batterijen en accu´s, die zijn voorzien van een THT datum c.q. een BEST BEFORE datum c.q een door de fabrikant als zodanig bedoelde datum en waarbij deze datum is verstreken;
- boeken, waarbij de verpakking is geopend;
- (producten met) software, waarbij de verpakking is geopend;
- diskettes, CD´s, MD´s en DVD´s;
- cartridges;
- laptops;
- PC´s, PDA´s;
- reeds ingebouwde drives en kaarten in PC´s (zoals CD-drives en videokaarten);
- mobiele telefoons;
- beltegoed kaarten;
- prepaid- en softwarepakketten;
- licentiegebonden producten;
- blaasinstrumenten, waarbij de verpakking is geopend;
- satellietontvangers met smartcard, waarbij de smartcard is geactiveerd;
- gezondheidsproducten (zoals thermometers, inhalers, gehoorapparatuur), waarbij de verpakking is geopend;
- lampen, halfgeleiders of overeenkomstige zaken;
- opgebouwde bouwcomponenten en delen, die reeds opgebouwd waren;
- bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen en inbouw navigatiesystemen.
- producten die einige verandering hebben ondergang - in de breedste zin van het woord - door toedoen van klant of derden. Bij een geschil heeft KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of (deels) terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.8 Retouradres: Een retourzending kan alleen worden verricht door middel van retourzending in originele verpakking samen met de originele factuur naar het postadres van KLIJNTRADING / HOORbatterijen.nl: Postbus 43082, 3540 AB UTRECHT. U dient zelf een kopie van de factuur te maken en deze te bewaren voor uw eigen administratie.
10 Tevredenheids & kwaliteitsgarantie, reclames en aansprakelijkheid
10.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele ontbrekende of gebrekkige gedeelten van het product dient u binnen 14 dagen na ontdekking doch uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk (via fax, brief of e-mail) en gemotiveerd aan KLIJNTRADING.NL e/o HOORbatterijen.nl te melden.
10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst van het bestelde beantwoorden, heeft KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan (in originele verpakking en samen met de originel factuur) te vervangen door nieuwe producten dan wel de overeenkomst te ontbinden en de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
10.3 Indien binnen dertig (30) dagen nadat u het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen, dan heeft u de mogelijkheid KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl schriftelijk (via fax, brief of e:mail) te vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product. Het is ter keuze van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl of het product wordt vervangen of gerepareerd.

10.4 Indien vanwege de in artikel 10.3 genoemde reden en binnen de in artikel 10.3 genoemde termijn KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dient u het product in originele verpakking samen met de originele aankoopfactuur aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl te retourneren. U dient zelf een kopie van de factuur te maken en deze te bewaren voor uw eigen administratie. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zal het product dan binnen dertig (30) werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het terugsturen van het product komen in het geval retourzending plaatsvindt i.v.m. herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, voor rekening van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product danwel dat het gebrek aan het product aan de klant te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

10.4 Indien KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl de overeenkomst op basis van artikel
10.2 ontbindt, dient u het product in originele verpakking samen met de originele aankoopfactuur aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl te retourneren. U dient zelf een kopie van de factuur te maken en deze te bewaren voor uw eigen administratie. De kosten van retourzending zijn voor rekening van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl. De aankoopprijs van het product zal binnen 30 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 9.6 is op dit artikellid van toepassing.
10.5 Indien KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl ter voldoening aan haar in artikel 10 genoemde verplichtingen onderdelen vervangt of laat vervangen, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.
10.6 Door levering van ontbrekende gedeelten van het product of vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
10.7 De in artikel 10 genoemde garanties en daaraangekoppelde reclamemogelijkheden zijn niet van toepassing indien:
- het product of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
- het product of apparaat bij terugzending niet in de originele verpakking wordt verzonden;
- de originele aankoopbon / aankoopfactuur ontbreekt;
- wijzigingen aan het product of apparaat zijn aangebracht;
- indien klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten;
- sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
- het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
- sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
- KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
- voor batterijen en accu´s waarbij de THT datum c.q. de BEST BEFORE datum c.q. een door de fabrikant als zodanig bedoelde datum is verstreken;
- voor producten, anders dan batterijen en accu´s, die zijn voorzien van een THT datum c.q. een BEST BEFORE datum c.q een door de fabrikant als zodanig bedoelde datum en waarbij deze datum is verstreken;
10.8 Het beweerdelijk niet nakomen van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl van haar in artikel 10 genoemde garanties en daarangekoppelde reclamemogelijkheden ontslaat de klant niet van de verplichtingen, die voor de klant voortvloeien uit deze voorwaarden dan wel uit enige ander met KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl geslotenovereenkomst.
10.9 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan einige verplichting, die voor de klant uit deze voorwaarden, de gebruiksaanwijzing van he product, danwel uit einige ander met KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gesloten overeenkomst voortvloeit, is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot einige van haar in artikel 10 of elders genoemde garanties en daarangekoppelde reclamemogelijkheden - hoe ook genaamd - gehouden.
11 Productgarantie
11.1 Op alle door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
11.2 Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl te worden gemeld en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. Let op: op het moment dat u de producten retour zend dient de originele factuur te worden meegezonden (zie artikel 11.4).
11.3 De garantie houdt in dat indien aan de in 11.2 gestelde voorwaarden is voldaan en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, HOORbatterijen.nl het product kosteloos repareert of laat repareren of vervangt (ter keuze van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl). De klant zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bijv. bouwkundige of medische) voorzieningen. Indien het product ouder is dan één (1) jaar en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl kan het product niet meer repareren of heeft het desbetreffende product niet meer op voorraad, dan biedt KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl de mogelijkheid om het vervangende product tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.
11.4 Indien vanwege de in artikel 11.2 genoemde reden en binnen de in artikel 11.2 genoemde termijn KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het gebrekkige gedeelte van het product, dient u het product in originele verpakking samen met de originele aankoopfactuur aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl te retourneren. U dient zelf een kopie van de factuur te maken en deze te bewaren voor uw eigen administratie. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zal het product dan binnen dertig (30) werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het terugsturen van het product komen in het geval retourzending plaatsvindt i.v.m. herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, voor rekening van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, met dien verstande evenwel dat deze kosten voor rekening van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl komen tot ten hoogste het aankoop/factuurbedrag (exclusief btw) voor het betreffende deel van de levering.
11.5 De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van KLIJNTRADING / HOORbatterijen.nl van het geleverde product waarvan de klant kan aantonen dat deze ondeugdelijk zijn. In het geval aannemelijk is dat het gebrek aan het product aan de klant te wijten is of anderszins voor rekening en risico van de klant is, is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl niet gehouden het gebrek aan het product te (laten) repareren. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
11.6 Indien KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl ter voldoening aan haar in artikel 11 genoemde verplichtingen onderdelen vervangt of laat vervangen, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.
11.7 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
11.8 De in artikel 11 genoemde garanties en daaraangekoppelde reclamemogelijkheden zijn niet van toepassing indien:
- het product of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
- het product of apparaat bij terugzending niet in de originele verpakking wordt verzonden;
- de originele aankoopbon / aankoopfactuur ontbreekt;
- wijzigingen aan het product of apparaat zijn aangebracht;
- indien klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten;
- sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
- het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
- sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
- KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
- voor batterijen en accu´s waarbij de THT datum c.q. de BEST BEFORE datum c.q. een door de fabrikant als zodanig bedoelde datum is verstreken;
- voor producten, anders dan batterijen en accu´s, die zijn voorzien van een THT datum c.q. een BEST BEFORE datum c.q een door de fabrikant als zodanig bedoelde datum en waarbij deze datum is verstreken;
11.9 Het beweerdelijk niet nakomen van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl van haar in artikel 11 genoemde garanties en daarangekoppelde reclamemogelijkheden ontslaat de klant niet van de verplichtingen, die voor de klant voortvloeien uit deze voorwaarden dan wel uit enige ander met KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl geslotenovereenkomst.
11.10 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan einige verplichting, die voor de klant uit deze voorwaarden, de gebruiksaanwijzing van he product, danwel uit einige ander met KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gesloten overeenkomst voortvloeit, is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot einige van haar in artikel 11 of elders genoemde garanties en daarangekoppelde reclamemogelijkheden - hoe ook genaamd - gehouden.
12. Klachten, vragen
12.1 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Op de website(s) van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is veel informatie betreft de producten. Mocht u toch nog vragen of klachten hebben in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het product of iedere andere vraag of klacht, dan dient u die kenbaar maken bij onze afdeling klantenservice.
12.2 De afdeling klantenservice is bereikbaar:
- per E-mail: info@hoorbatterijen.nl
- per telefax 030 - 6585029
- per brief: KLIJNTRADING/HOORbatterijen.nl, Afdeling Klantenservice, Postbus 43082, 3540 AB Utrecht
12.3 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zal binnen tien (10) werkdagen schriftelijk (per e-mail, fax of brief) op de vraag of klacht reageren
13 Zekerheid
13.1 Indien er goede grond bestaat voor KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet stipt na zal komen is klant verplicht op eerste verzoek van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl terstond genoegzame en in de door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al de klant zijn verplichtingen. Zolang de klant daaraan niet voldaan heeft, is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
13.2 Indien de klant aan een verzoek als bedoeld onder artikel 13.1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
14 Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikelen 10 en 11 geregelde garantie- en reclamemogelijkheden.
14.2 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten.
14.3 Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
14.4 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
14.5 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht als omschreven in artikel 15
14.6 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is niet aansprakelijk voor einige schade ten gevolge van overmacht als omschreven in artikel 15
14.7 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
14.8 Het door de klant toepassen of gebruiken van batterijen, toners, diskettes, CD´s, MD´s, DVD´s, filters, etc in apparatuur, andersoortig dan de door de fabrikant voorgeschreven of het door de klant toepassen of gebruiken van reinigingsmiddelen, droogmiddelen, opbergmiddelen etc. ten behoeve van apparatuur, andersoortig dan de door de fabrikant voorgeschreven zijn altijd voor keuze en risico klant. KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schadelijke gevolgen (waaronder begrepen vervolgschade) door het gebruik en/of de toepassing van deze andersoortige, niet door de fabrikant voorgeschreven, producten.
14.9 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van software. Op goederen die ter reparatie of garantie worden aangeboden en waarvan blijkt dat software het niet niet werken, of slecht functioneren heeft veroorzaakt, wordt een uurloon in rekening gebracht. Dit is te alle tijden ter beoordeling van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl en is niet betwistbaar.
15 Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zijn toe te rekenen waaronder een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
15.2 Onder het in artikel 15.1 genoemde zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming van de verbintenis onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) worden begrepen, maar daartoe niet beperkt, - stakingen in bedrijven, anders dan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, waarvan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl afhankelijk is voor de nakoming van haar verplichtingen - wilde of politieke stakingen in het bedrijf van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl of aan haar gelieerde ondernemingen; - een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen; - onmogelijkheid te voorzien in arbeidskrachten; - oorlogen, revoluties, brand, overstromingen, explosies, aardbevingen; en - bepalingen in wetten of andere overheidswege uitgevaardigde voorschriften.
16 Communicatie en informatievoorziening
16.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, dan wel tussen KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl.
16.2 Communicatie tussen KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
16.3 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst al dan niet electronisch aan de klant ter beschikking. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
16.4 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
- naam, statutaire en postadresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel (zie privacybeleid)
- de belangrijkste kenmerken van de producten
- de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
- het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar statutairadres.
16.5 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. Zie verder verder artikel 3 inzake productconformiteit.
16.6 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
16.7 Indien klant de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 7 dagen na acceptatie van de bestelling.
17 Recall (Terughalen)
17.1 De klant moet meewerken aan een door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl
geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.
18 Privacy en persoonsgegevens
18.1 De in dit artikel opgenomen beschrijvingen zijn een belangrijk bestandsdeel van ons privacy beleid dat onlosmakelijk is verbonden met deze Algemene Voorwaarden.
18.2 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl zal de gegevens die de klant ter beschikking stelt uitsluitend aanwenden voor zover dit op grond van wettelijke bepalingen (Wet Persoonsregistartie en Wet Bescherming Persoonsgegevens) mogelijk is. De gegevens van de klant zullen aan derden te beschikking worden gesteld indien zulks ter nakoming van de verplichting uit deze overeenkomst door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl noodzakelijk wordt geacht.
18.3.1 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl verwerken uw persoonsgegevens voor - indien vantoepassing -
(a) de acceptatie van uw bestelling,
(b) het tegengaan van overkreditering,
(c) uitvoering van overeenkomsten met u,
(d) relatiebeheer
(e) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.
18.3.2 Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie zal u slechts per e-mail of SMS worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan het betreffende betreffende bedrijf of de betreffende vennootschap.
18.4 Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
18.5 Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen.
18.6 Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van HOORbatterijen.nl, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.
18.7 Klanten die nog openstaande bestellingen hebben lopen en/op openstaande rekeningen hebben bij KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl verplicht KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.
18.8 Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen als volgt:
- per E-mail: info@hoorbatterijen.nl
- per telefax 030 - 6585029
- per brief: KLIJNTRADING/HOORbatterijen.nl, Afdeling Klantenservice, Postbus 43082, 3540 AB Utrecht
18.7 Voor het een complete beschrijving inzake privacy en persoonsgegevens wordt verwezen naar de tekst van ons privacy beleid. Deze is op te vragen bij KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl. De complete tekst van ons privacy beleid is eveneens te vinden om onze website www.hoorbatterijen.nl.
19. Ontbinding
19.1 Indien de klant één of meer kernverplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, kan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl haar door middel van een aangetekende ingebrekestelling een termijn van veertien (14) dagen geven waarbinnen klant haar verplichting dient na te komen. Indien de in gebreke gestelde klant na verloop van de hiervoor genoemde termijn nalatig blijft haar verplichtingen na te komen, of indien er goede gronden zijn zulks te vrezen, is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, respectievelijk de overeenkomst terstond te beëindigen, onverlet haar volledige recht op schadevergoeding. Voorgenoemde ingebrekestelling zal niet behoeven plaats te vinden indien nakoming onmogelijk is, danwel ingeval artikel 4.9. In dat geval zal het verzuim onmiddelijk intreden en zal KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gerechtigd zijn haar verplichtingen op te schorten, respectievelijk de overeenkomst terstond te beëindigen, onverlet haar recht op schadevergoeding.
19.2 Een partij is voorts gerechtigd deze overeenkomst terstond te ontbinden in geval van:
- aanvraag of verlening van surséance van betaling van een andere partij;
- aanvraag of uitspraak van faillissement van de andere partij;
- een besluit tot liquidatie, ontbinding of beperking op enigerlij wijze in haar bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten;
- conservatoir of executoriaal beslag op een substantieel deel van de activa van de andere partij en dit beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven;
20 Diversen
20.1 Indien u aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
20.2 Wanneer door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
20.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
20.4 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
21 Geschillen
21.1 Een geschil tussen de klant en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst gesloten tussen de klant en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is aanwezig indien een der partijen zulks stelt en meldt aan de andere partij.
21.2 Geschillen tussen de klant en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst gesloten tussen de klant en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost, mits de klacht binnen dertig (30) dagen na het ontstaan ervan schriftelijk aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is voorgelegd.
21.3 Indien een geschil tussen de klant en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst gesloten tussen de klant en KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl niet op de onder artikel 21.2 beschreven wijze kan worden opgelost, kan de klant KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen bemiddelen, mits de klacht door de klant binnen dertig (30) dagen na het ontstaan ervan schriftelijk aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is voorgelegd.
21.3 KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl kan afzien van het akkoord gaan met het ter bemiddeling voorleggen van het geschil aan de Consumentenbond indien KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.
21.4 Indien een geschil niet op basis van artikel 21.2 of artikel 21.3 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij de klant binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.
22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
22.2 Geschillen worden zoveel mogelijk zoals beschreven in artikel 21.2 opgelost of als dat niet mogelijk is zoals beschreven onder artikel 21.2 opgelost. Indien dat ook niet mogelijk blijkt te zijn, dan heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl is gevestigd bevoegd, tenzij KLIJNTRADING e/o HOORbatterijen.nl voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.
23 Slotbepaling
23.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billikheid of het onredelijk bezwarend karakter op einige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
23.2 Het onredelijk bezwarende karakter van einige bepaling in deze algemene voorwaarden kan in ieder geval niet gevolg hebben dat alle bepalingen in deze algemen voorwaarden onredelijk bezwarend worden geacht. Bij vernietiging van einige bepaling in deze algemene voorwaarden, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.
24 Bedrijfsgegevens
KLIJNTRADING
HOORbatterijen.nl
Postadres: Postbus 43082, 3540 AB Utrecht
Statutairadres: 't Zand 10, 3544 NC Utrecht
Telefax: 030-6585029
e-mail klantenservice: info@hoorbatterijen.nl
KvK nummer: 30235128 (Midden-Nederland)
B.T.W. NR: NL1222.44.679.B01
ING (Post)bank nummer: 5354194
t.n.v. KLIJNTRADING, Postbus 43082, 3540 AB UTRECHT
LET OP: niet t.n.v. HOORBatterijen.nl!)
IBAN: NL88INGB0005354194
BIC (SWIFT): INGBNL2A
Bij betalingen vanuit het buitenland kan als adres van Postbank vermeld worden:
Postbank N.V.
Foreign Operations
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam
The Netherlands
Verder is de BIC van ING Postbank nodig: INGBNL2A. Daarnaast is het vermelden van ons IBAN en onze rekeningstenaamstelling en ons adres verplicht: IBAN: NL88INGB0005354194 t.n.v. KLIJNTRADING, Postbus 43082, NL-3540 AB UTRECHT